Зміст, мета, завдання основні принципи виховної роботи

Мета освітнього процесу БАЛ – не тільки сформувати необхідні компетенції, надати ґрунтовні знання з різних предметів, а й формувати громадянина, патріота; інтелектуально розвинену, духовно і морально зрілу особистість, готову протистояти асоціальним впливам, вправлятися з особистими проблемами, творити себе і оточуючий світ.

Виховна система БАЛ – це цілісна структура, яка сприяє успішній діяльності виховання.

Основна ідея системи: ліцей – життєвий простір дитини, де вона не готується до життя, а живе. Управління системою здійснюється через конкретизацію цілей виховання, розширення провідних видів діяльності, запровадження новацій у виховний простір, діяльність соціально-психологічної служби, яка забезпечує корегування, удосконалення відносин, розширення взаємодії із середовищем.

В основі виховної системи академічного ліцею грунтується особистість ліцеїста, на яку спрямована мета виховання, основні принципи виховної діяльності, методи і форми, які є інструментом взаємодії педагогічного, учнівського колективів, сім’ї та громадськості з особистістю учня.

Метою виховної роботи є створення організаційно-функціональної структури процесу виховання для розвитку життєвої компетентності особистості через формування ключових компетентностей різних сфер життєдіяльності особистості (виховання гуманної, порядної, всебічно розвиненої особистості, формування чіткої громадської позиції; розуміння своєї ролі в суспільстві; формування морально-етичної, художньо-естетичної, правової та екологічної культури; формування фізичної досконалості, зміцнення здоров’я), формування в учнів системи наукових знань про природу, людину, суспільство, почуття національної самосвідомості готовності до професійного самовизначення.

Пріоритетним у виховній роботі академічноо ліцею є:

 • реалізація особистісно орієнтованого підходу в освітньому процесі;
 • залучення молоді до національної та світової культури;
 • збереження морального та фізичного здоров’я підростаючого покоління;
 • виховання патріотизму, громадських якостей особистості;
 • забезпечення педагогічних умов для соціалізації школярів, виховання в них життєвої компетентності.

Загальні виховні завдання, які стоять перед виховною роботою БАЛ передбачають:

 • формування національної свідомості;
 • формування високої духовності особистості;
 • утвердження на національному ґрунті принципів загальнолюдської моралі;
 • виховання основ естетичної культури і розвиток художніх здібностей;
 • виховання трудової активності;
 • забезпечення повноцінного фізичного розвитку дітей та молоді;
 • формування правової культури;
 • виховання екологічної культури.

Основна мета виховання – це формування морально-духовної життєво компетентної особистості, яка успішно самореалізується в соціумі як громадянин, сім’янин, професіонал.

Ідеалом виховання є гармонійно розвинена свідома людина, що наділена глибокою громадянською відповідальністю, високими духовними якостями, родинними й патріотичними почуттями, є носієм кращих надбань національної та світової культури, здатна до саморозвитку і самовдосконалення.

Реалізація основних завдань і принципів виховання в БАЛ здійснюється у таких пріоритетних напрямках:

 • екологічне виховання,
 • військово-патріотичне виховання,
 • трудове виховання та професійна орієнтація,
 • художньо-естетичне виховання,
 • формування здорового способу життя,
 • моральне виховання,
 • превентивне виховання,
 • громадянське виховання,
 • соціалізація особистості та сприяння її творчому розвитку.

Для досягнення означеної мети передбачено реалізацію таких завдань:

 • дотримання принципів виховання, визначених концептуальними засадами національної програми;
 • організація виховного процесу в класному колективі та з батьками на засадах проектної педагогіки;
 • створення програми виховання для кожного класу з урахуванням індивідуально-педагогічних можливостей педагогів-вихователів, батьків, а також результатів – вивчення рівнів фізичного, соціального, психічного та духовного розвитку учнів;
 • змістове наповнення програми виховання з урахуванням вікових особливостей учнів;
 • задоволення базових потреб особистості вихованця;
 • реалізація у процесі роботи особистісно орієнтованого, діяльнісного системного, творчого та компетентнісного підходів до організації виховного процесу;
 • оптимальне поєднання форм організації виховної роботи: індивідуальної, групової, масової;
 • створення належних умов для особистісного зростання кожного вихованця, його психолого-педагогічний супровід;
 • співпраця з органами учнівського самоврядування, дитячими громадськими організаціями;
 • інтеграція зусиль батьківської громади, представників державної влади, громадських та благодійних організацій, правоохоронних органів та установ системи охорони здоров’я.

В основу виховної роботи БАЛ покладено принципи:

 • самореалізації цілісності (інтегрує з усіма видами навичок виховної діяльності у закладі);
 • неперервності (передбачає використання виховних навичок протягом усього життя); наступності (є логічним продовженням соціального досвіду, духовної культури, моральних цінностей, які були і будуть базисом виховання і розвитку попередніх і прийдешніх поколінь);
 • культуровідповідності (формує рівень загальної та духовної культури, світогляду);
 • природовідповідності (виховання враховує індивідуальні особливості, темперамент, нахили, здібності, вікові особливості кожної дитини);
 • гуманності ( визнання дитини найвищою цінністю, розуміння дитини, прийняття її такою, якою вона є);
 • комфортності (створення сприятливих умов для виховання дітей, формування у них почуття власної значущості й необхідності);
 • компетентності (гнучкість і доцільне використання педагогічних методів і прийомів);
 • стимулювання (віра у сили та здібності дитини, заохочення до самовиховання і самовдосконалення).
 • Дані принципи взаємопов’язані, їх оптимальне поєднання сприяє ефективності виховного процесу.