Бориспільського академічного ліцею
імені Анатолія Федорчука
Бориспільської міської ради Київської області
(нова редакція)

код ЄДРПОУ 41993784

м. Бориспіль, 2021

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням Бориспільської міської ради від 14 вересня 2021 року № 985-13-VIII

  1. Загальні положення

1.1. Бориспільський академічний ліцей імені Анатолія Федорчука Бориспільської міської ради Київської області є правонаступником всіх майнових та немайнових прав Бориспільського академічного ліцею Бориспільської міської ради Київської області.
1.2. Бориспільський академічний ліцей імені Анатолія Федорчука Бориспільської міської ради Київської області є закладом загальної середньої освіти комунальної форми власності, заснованим на комунальній власності Бориспільської міської територіальної громади, основним видом діяльності якого є освітня діяльність у сфері загальної середньої освіти.
1.3. Повна назва: Бориспільський академічний ліцей імені Анатолія Федорчука Бориспільської міської ради Київської області.
1.4. Скорочена назва: Бориспільський академічний ліцей імені Анатолія Федорчука.
1.5. Юридична адреса Бориспільського академічного ліцею імені Анатолія Федорчука Бориспільської міської ради Київської області: 08301, Київська область, місто Бориспіль, вулиця Робітнича, 30.
1.6. Засновником Бориспільського академічного ліцею імені Анатолія Федорчука Бориспільської міської ради Київської області є Бориспільська міська рада Київської області (далі – Засновник).
1.7. Уповноваженим органом управління Бориспільським академічним ліцеєм імені Анатолія Федорчука Бориспільської міської ради Київської області в галузі освіти є Управління освіти і науки Бориспільської міської ради (далі – Управління).
1.8. Бориспільський академічний ліцей імені Анатолія Федорчука Бориспільської міської ради Київської області (далі – ліцей) є юридичною особою, діє на підставі статуту, затвердженого Засновником, має ідентифікаційний номер, розрахункові та інші рахунки у фінансових установах і банках державного сектору, бланки, печатки та штампи із своїм найменуванням та символікою.
Ліцей може мати власну символіку: прапор, гімн, герб, емблему, шкільну форму.
1.9. Ліцей є юридичною особою основним видом діяльності якої є освітня діяльність, що провадиться на таких рівнях повної загальної середньої освіти: початкова освіта, базова середня освіта, профільна середня освіта.
Структурними підрозділами ліцею є:
початкова школа, що забезпечує початкову освіту;
гімназія, що забезпечує базову середню освіту;
ліцей, що забезпечує профільну середню освіту.
Структурні підрозділи діють відповідно до статуту ліцею та на підставі положення про нього, затвердженого керівником закладу загальної середньої освіти.
1.10. Ліцей провадить освітню діяльність на рівнях повної загальної середньої освіти, визначених пунктом 1.8. цього статуту, на підставі відповідної ліцензії, що видається органом ліцензування відповідно до вимог Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», ліцензійних умов та з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про повну загальну середню освіту».

1.11. Ліцей має статус неприбуткового закладу освіти, що утворений та зареєстрований в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність неприбуткових організацій.

1.12. Метою діяльності ліцею є всебічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності.
Досягнення мети забезпечується шляхом формування ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для успішної життєдіяльності:
вільне володіння державною мовою;
здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та іноземними мовами;
математична компетентність;
компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій;
інноваційність;
екологічна компетентність;
інформаційно-комунікаційна компетентність;навчання впродовж життя;
громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, з усвідомленням рівних прав і можливостей;культурна компетентність;
підприємливість та фінансова грамотність;
інші компетентності, передбачені стандартом освіти.
1.13. Головними завданнями ліцею є:
виховання громадянина України;
виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;
всебічний розвиток, навчання, виховання, виявлення обдарувань, соціалізації особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і здобуття освіти упродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності, дбайливого ставлення до родини, своєї країни, довкілля, спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству;
організація освітнього процесу, що ґрунтується на цінностях та принципах, визначених законами України «Про освіту» та «Про повну загальну середню освіту»;
створення безпечного освітнього середовища для учасників освітнього процесу;
виявлення та розвиток індивідуальних здібностей учнів, досягнення ними результатів навчання, прогресу в розвитку, зокрема формування і застосування відповідних компетентностей, що визначені Законом України «Про освіту» і відповідними державними стандартами та необхідні для подальшого здобуття освіти;
організація вивчення учнями профільних навчальних предметів (інтегрованих курсів);
реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;
виховання поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, національних цінностей ураїнського народу та інших народів і націй;
виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів;
інші завдання, визначені законодавством.
1.14. Принципами освітньої діяльності ліцею є:
людиноцентризм;
верховенство права;
забезпечення якості освіти та якості освітньої діяльності;
забезпечення рівного доступу до освіти без дискримінації за будь-якими ознаками, у тому числі за ознакою інвалідності;
розвиток інклюзивного освітнього середовища;
забезпечення універсального дизайну та розумного пристосування;
науковий характер освіти;
різноманітність освіти;
цілісність і наступність системи освіти;
прозорість і публічність прийняття та виконання управлінських рішень;
відповідальність і підзвітність закладу освіти перед суспільством;
інституційне відокремлення функцій контролю (нагляду) та функцій забезпечення діяльності закладів освіти;
нерозривний зв’язок із світовою та національною історією, культурою, національними традиціями;
свобода у виборі видів, форм і темпу здобуття освіти, освітньої програми, закладу освіти, інших суб’єктів освітньої діяльності;
академічна доброчесність;
академічна свобода;
фінансова, академічна, кадрова та організаційна автономія закладу освіти у межах, визначених законом;
гуманізм;
демократизм;
єдність навчання, виховання та розвитку;
виховання патріотизму, поваги до культурних цінностей Українського народу, його історико-культурного надбання і традицій;
формування усвідомленої потреби в дотриманні Конституції та законів України, нетерпимості до їх порушення;
формування поваги до прав і свобод людини, нетерпимості до приниження її честі та гідності, фізичного або психологічного насильства, а також до дискримінації за будь-якими ознаками;
формування громадянської культури та культури демократії;
формування культури здорового способу життя, екологічної культури і дбайливого ставлення до довкілля;
невтручання політичних партій в освітній процес;
невтручання релігійних організацій в освітній процесс;       
державно-громадське управління; державно-громадське партнерство; державно-приватне партнерство;
сприяння навчанню впродовж життя;
інтеграція у міжнародний освітній та науковий простір;
нетерпимість до проявів корупції та хабарництва;
доступність для кожного громадянина всіх форм і типів освітніх послуг, що надаються державою.
Освіта в ліцей будується за принципом рівних можливостей для всіх.
1.15. Ліцей у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», іншими законодавчими актами України, постановами Верховної ради України, актами Президента України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями Бориспільської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями Бориспільського міського голови, наказами управління освіти і науки Бориспільської міської ради, іншими нормативно-правовими актами та власним статутом. 
1.16. Діяльність ліцею базується за принципом рівних можливостей для всіх. 
1.17. Ліцей самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та власним статутом.
Ліцей має право набувати майнові та немайнові права, нести обов’язки, виступати стороною у судовому процесі, мати у користуванні кошти та інше майно відповідно до законодавства.
1.18. Ліцей несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за: безпечні умови освітньої діяльності; дотримання державних стандартів освіти; дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами; дотримання фінансової дисципліни.
1.19. Мовою освітнього процесу в ліцеї є державна мова. 
1.20. Взаємовідносини ліцею з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними. 

2. Організація освітнього процесу

2.1. Засновник закріплює за ліцеєм відповідну територію обслуговування для забезпечення здобуття початкової та/або базової середньої освіти і до початку навчального року обліковує учнів, які мають його відвідувати.
2.2. Зарахування учнів до ліцею, відрахування та переведення учнів до інших закладів загальної середньої освіти для здобуття повної загальної середньої освіти здійснюється у порядку, передбаченому чинним законодавством.
2.3. Освітній процес у ліцеї організовується відповідно до Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», інших актів законодавства, освітньої програми (освітніх програм) ліцею та спрямовується на виявлення та розвиток здібностей та обдарувань особистості, її індивідуальних здібностей, досягнення результатів навчання, прогресу в розвитку, зокрема формування і застосування відповідних компетентностей, визначених державними стандартами.
2.4. На кожному рівні повної загальної середньої освіти освітній процес організовується в безпечному освітньому середовищі та здійснюється з урахуванням вікових особливостей, фізичного, психічного та інтелектуального розвитку дітей, їхніх особливих освітніх потреб.
Освітній процес організовується за такими циклами:
перший цикл початкової освіти – адаптаційно-ігровий (1-2 роки навчання);
другий цикл початкової освіти – основний (3-4 роки навчання);
перший цикл базової середньої освіти – адаптаційний (5-6 роки навчання);
другий цикл базової середньої освіти – базове предметне навчання (7-9 роки навчання);
перший цикл профільної середньої освіти – профільно-адаптаційний (10 рік навчання);
другий цикл профільної середньої освіти – профільний (11-12 роки навчання).
2.5. Освітній процес у ліцеї організовується в межах навчального року, що розпочинається у День знань – 1 вересня, триває не менше 175 навчальних днів і закінчується не пізніше 1 липня наступного року. Якщо 1 вересня припадає на вихідний день, навчальний рік розпочинається у перший за ним робочий день.
2.6. Структура і тривалість навчального року, навчального тижня, навчального дня, занять, відпочинку між ними, форми організації освітнього процесу визначаються педагогічною радою ліцею у межах часу, передбаченого освітньою програмою, відповідно до обсягу навчального навантаження, встановленого відповідним навчальним планом, та з урахуванням вікових особливостей, фізичного, психічного та інтелектуального розвитку дітей, особливостей регіону тощо.
Безперервна навчальна діяльність учнів ліцею не може перевищувати 35 хвилин (для 1 року навчання), 40 хвилин (для 2-4 років навчання), 45 хвилин (5-12 років навчання), крім випадків, визначених законодавством.
2.7. Тривалість канікул у ліцеї протягом навчального року не може становити менше 30 календарних днів.
2.8. Ліцей розробляє та використовує в освітній діяльності одну освітню програму на кожному рівні (циклі) повної загальної середньої освіти або наскрізну освітню програму, розроблену для декількох рівнів освіти.
Освітні програми можуть бути розроблені на основі відповідної типової освітньої програми або освітніх програм, розроблених суб’єктами освітньої діяльності, науковими установами, фізичними чи юридичними особами і затверджених центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти відповідно до вимог Закону України «Про повну загальну середню освіту».
Рішення про використання ліцеєм освітньої програми, розробленої на основі типової освітньої програми або іншої освітньої програми, приймається педагогічною радою ліцею.
Освітня програма ліцею схвалюється педагогічною радою закладу освіти та затверджується його керівником.
2.9. На основі визначеного в освітній програмі ліцею навчального плану педагогічна рада складає, а його керівник затверджує річний навчальний план (один або декілька), в якому конкретизується перелік навчальних предметів (інтегрованих курсів), обов’язкових для вивчення, вибіркових (за вибором учнів) освітніх компонентів, зокрема, навчальних предметів, курсів, інтегрованих курсів, та кількість навчальних годин на тиждень (та/або кількість годин на навчальний рік).
2.10. Ліцей реалізує освітні програми за кошти державного, місцевих бюджетів, інших джерел, не заборонених законодавством, і не може реалізовувати чи забезпечувати (повністю або частково) свої освітні програми за кошти батьків та/або учнів.
2.11. З метою належної організації освітнього процесу у ліцеї формуються класи та/або групи, у тому числі інклюзивні, з дистанційною формою здобуття освіти.
Повна загальна середня освіта у ліцеї може здобуватися за очною (денною), дистанційною, мережевою, екстернатною, сімейною (домашньою) формами чи формою педагогічного патронажу.
Мережу класів ліцею та кількість дітей у них затверджує виконавчий комітет Бориспільської міської ради.
2.12. Кількість учнів у класі (наповнюваність класу) ліцею не може становити менше 5 учнів та більше:
24 учнів, які здобувають початкову освіту;
30 учнів, які здобувають базову чи профільну середню освіту.
У разі якщо кількість учнів не дозволяє утворити клас, учні можуть продовжити навчання в цьому закладі освіти за однією з інших (крім очної) форм здобуття повної загальної середньої освіти або в іншому закладі освіти із забезпеченням територіальної доступності. Зменшення кількості учнів у класі протягом навчального року не є підставою для припинення функціонування цього класу до закінчення навчального року.
2.13. З метою забезпечення належної якості вивчення окремих навчальних предметів (інтегрованих курсів) класи ліцею можуть ділитися не більш як на три групи з кількістю учнів не менше восьми осіб. Порядок поділу класів на групи під час вивчення окремих навчальних предметів (інтегрованих курсів) встановлюється центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.
2.14. Учні розподіляються між класами (групами) керівником ліцею.
2.15. За письмовими зверненнями батьків учнів керівник ліцею приймає рішення про утворення групи (груп) продовженого дня. Порядок утворення та організації діяльності груп продовженого дня у порядку, визначеному законодавством.
2.16. Учні переводяться на наступний рік навчання після завершення навчального року, крім випадків, визначених законодавством.
Рішення про переведення учнів, які здобувають освіту за сімейною (домашньою) формою здобуття освіти, приймається з урахуванням результатів навчання.
Учні, які здобули початкову освіту та/або базову середню освіту та продовжують навчання у ліцеї, переводяться на наступний рік навчання в порядку, визначеному законодавством.
2.17. Виховний процес є невід’ємною складовою освітнього процесу у ліцеї і ґрунтується на загальнолюдських цінностях, культурних цінностях Українського народу, цінностях громадянського (вільного демократичного) суспільства, принципах верховенства права, дотримання прав і свобод людини і громадянина, принципах, визначених Законів України «Про освіту», «про повну загальну середню освіту» та спрямовуватися на формування:
відповідальних та чесних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству;
поваги до гідності, прав, свобод, законних інтересів людини і громадянина; нетерпимості до приниження честі та гідності людини, фізичного або психологічного насильства, а також до дискримінації за будь-якою ознакою;
патріотизму, поваги до державної мови та державних символів України, поваги та дбайливого ставлення до національних, історичних, культурних цінностей, нематеріальної культурної спадщини Українського народу, усвідомленого обов’язку захищати у разі потреби суверенітет і територіальну цілісність України;
усвідомленої потреби в дотриманні Конституції та законів України, нетерпимості до їх порушення, проявів корупції та порушень академічної доброчесності;
громадянської культури та культури демократії;
культури та навичок здорового способу життя, екологічної культури і дбайливого ставлення до довкілля;
прагнення до утвердження довіри, взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;
почуттів доброти, милосердя, толерантності, турботи, справедливості, шанобливого ставлення до сім’ї, відповідальності за свої дії;
культури свободи та самодисципліни, відповідальності за своє життя, сміливості та реалізації творчого потенціалу як невід’ємних складників становлення особистості.
2.18. За особливі успіхи у навчанні, дослідницькій, пошуковій, науковій діяльності, культурних заходах, спортивних змаганнях тощо до учнів можуть застосовуватися різні види морального та/або матеріального заохочення і відзначення.
2.19. Види та форми заохочення і відзначення учнів у ліцеї визначаються установчими документами закладу освіти та/або положенням про заохочення і відзначення учнів, що затверджується педагогічною радою ліцею. До видів заохочення і відзначення учнів, зокрема, може бути віднесено нагородження похвальним листом, грамотою, золотою чи срібною медаллю.
2.20. Рішення про заохочення (відзначення) учня приймає педагогічна рада ліцею.
Рішення про заохочення (відзначення) учнів приймаються з дотриманням принципів об’єктивності, справедливості, з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей учнів.
Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, громадські об’єднання, юридичні, фізичні особи можуть заохочувати та відзначати академічні та інші досягнення учнів.
2.21. Кожен учень має право на справедливе, неупереджене, об’єктивне, незалежне, недискримінаційне та доброчесне оцінювання результатів його навчання незалежно від виду та форми здобуття ним освіти.
Оцінювання результатів навчання учнів здійснюється у порядку, передбаченому чинним законодавством.
2.22. Після завершення навчання за освітньою програмою відповідного рівня повної загальної середньої освіти незалежно від форми її здобуття та на підставі результатів річного оцінювання і державної підсумкової атестації учні отримують такі документи про освіту:
свідоцтво про початкову освіту;
свідоцтво про базову середню освіту;
свідоцтво про повну загальну середню освіту.
2.23. Свідоцтва про початкову, базову середню та повну загальну середню освіту або їх бланки виготовляються закладами освіти або їх засновниками з присвоєнням їм відповідного реєстраційного номера в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

3.Учасники освітнього процесу

3.1. Учасниками освітнього процесу в ліцеї є:
учні;
педагогічні працівники;
інші працівники закладу освіти;
батьки учнів;
асистенти дітей (у разі їх допуску відповідно до вимог частини сьомої статті 26 цього Закону України «Про повну загальну середню освіту»).
Залучення будь-яких інших осіб до участі в освітньому процесі (проведення навчальних занять, лекцій, тренінгів, семінарів, майстер-класів, конкурсів, оцінювання результатів навчання тощо) здійснюється за рішенням керівника Ліцею. Відповідальність за зміст таких заходів несе керівник Ліцею.
Не можуть працювати в Ліцеї або залучатися до участі в освітньому процесі (проведення навчальних занять, лекцій, тренінгів, семінарів, майстер-класів, конкурсів, оцінювання результатів навчання тощо) особи, які вчинили злочин проти статевої свободи чи статевої недоторканості дитини або у присутності дитини чи з використанням дитини.
3.2. Учні мають право на:
навчання впродовж життя та академічну мобільність;
індивідуальну освітню траєкторію, що реалізується, зокрема, через вільний вибір видів, форм і темпу здобуття освіти, закладів освіти і запропонованих ними освітніх програм, навчальних дисциплін та рівня їх складності, методів і засобів навчання;
якісні освітні послуги;
справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання;
відзначення успіхів у своїй діяльності;
свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької, наукової і науково-технічної діяльності тощо;
безпечні та нешкідливі умови навчання, утримання і праці;
повагу людської гідності;
захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти;
отримання соціальних та психолого-педагогічних послуг як особа, яка постраждала від булінгу (цькування), стала його свідком або вчинила булінг (цькування);
користування бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою закладу освіти та послугами його структурних підрозділів у порядку, встановленому закладом освіти відповідно до спеціальних законів;
доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі та науковій діяльності;
забезпечення стипендіями у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
трудову діяльність у позанавчальний час;
особисту або через своїх законних представників участь у громадському самоврядуванні та управлінні закладом освіти;
інші необхідні умови для здобуття освіти, у тому числі для осіб з особливими освітніми потребами та із соціально незахищених верств населення.
3.3. Учні зобов’язані:
виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану за його наявності), дотримуючись принципу академічної доброчесності, та досягти результатів навчання, передбачених стандартом освіти для відповідного рівня освіти;
поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;
відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля;
дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, а також умов договору про надання освітніх послуг (за його наявності);
повідомляти керівництво ліцею про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком яких вони були особисто або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб.
Учні мають також інші права та обов’язки, передбачені законодавством.
3.4. Засновником та працівникам ліцею, органам державної влади та органам місцевого самоврядування, їх посадовим особам забороняється залучати учнів до участі в заходах, організованих не передбаченими законами воєнізованими формуваннями, а також політичними партіями, релігійними організаціями (об’єднаннями), крім випадків, визначених статтею 31 Закону України «Про освіту».
Залучати учнів, які не досягли повноліття, до участі у заходах, організованих громадськими об’єднаннями, дозволяється виключно за згодою їхніх батьків.
Будь-яке примушування учнів до вступу до будь-яких громадських об’єднань, воєнізованих формувань, політичних партій (об’єднань), релігійних організацій забороняється.
3.5. Учням можуть надаватися матеріальна допомога, академічні стипендії, соціальні стипендії за рахунок коштів державного бюджету, місцевих бюджетів, коштів юридичних та/або фізичних осіб, інших джерел, не заборонених законодавством.
3.6. Учні мають право на отримання додаткових індивідуальних та/або групових консультацій та/або занять з навчальних предметів, з яких проводиться державна підсумкова атестація на відповідному рівні повної загальної середньої освіти, та з яких рівень досягнутих результатів навчання менше середнього рівня результатів навчання учнів відповідного року навчання у ліцеї.
3.7. Особи з особливими освітніми потребами забезпечуються допоміжними засобами для навчання в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Особи з особливими освітніми потребами здобувають повну загальну середню освіту в порядку, встановленому законодавством України.
3.8. Харчування учнів у ліцеї здійснюється відповідно до Закону України «Про освіту» та інших актів законодавства.
Відповідальність за організацію харчування учнів у ліцеї, додержання вимог санітарного законодавства, законодавства про безпечність та якість харчових продуктів покладається на засновника та керівника Ліцею. Норми та порядок організації харчування учнів у закладах освіти встановлюються Кабінетом Міністрів України.
3.8. Ліцей створює безпечне освітнє середовище з метою забезпечення належних і безпечних умов навчання, виховання, розвитку учнів, а також формує у них гігієнічні навички та засади здорового способу життя.
3.9. Учні ліцею забезпечуються медичним обслуговуванням у порядку, встановленому законодавством.
3.10. Контроль за охороною здоров’я та якістю харчування учнів здійснюється відповідно до законодавства.
3.11. На посади педагогічних працівників приймаються особи, які мають педагогічну освіту, вищу освіту та/або професійну кваліфікацію, вільно володіють державною мовою (для громадян України) або володіють державною мовою в обсязі, достатньому для спілкування (для іноземців та осіб без громадянства), моральні якості та фізичний і психічний стан здоров’я яких дозволяють виконувати професійні обов’язки.
Перелік посад педагогічних працівників встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Педагогічні працівники закладів освіти приймаються на роботу за трудовими договорами відповідно до вимог Закону України «Про повну загальну середню освіту» та законодавства про працю.
Педагогічні працівники ліцею, які досягли пенсійного віку та яким виплачується пенсія за віком, працюють на основі трудових договорів, що укладаються строком від одного до трьох років.
3.12. Педагогічні працівники мають право на:
академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від втручання в педагогічну, науково-педагогічну та наукову діяльність, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, що відповідають освітній програмі;
педагогічну ініціативу;
розроблення та впровадження авторських навчальних програм, проектів, освітніх методик і технологій, методів і засобів, насамперед методик компетентнісного навчання;
користування бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою ліцею та послугами його структурних підрозділів у порядку, встановленому ліцеєм відповідно до спеціальних законів;
підвищення кваліфікації, перепідготовку;
вільний вибір освітніх програм, форм навчання, закладів освіти, установ і організацій, інших суб’єктів освітньої діяльності, що здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку педагогічних працівників;
доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі та науковій діяльності;
відзначення успіхів у своїй професійній діяльності;
справедливе та об’єктивне оцінювання своєї професійної діяльності;
захист професійної честі та гідності;
індивідуальну освітню (наукову, творчу, мистецьку та іншу) діяльність за межами закладу освіти;
забезпечення житлом у першочерговому порядку, пільгові кредити для індивідуального і кооперативного будівництва;
забезпечення службовим житлом з усіма комунальними зручностями у порядку, передбаченому законодавством;
безпечні і нешкідливі умови праці;
подовжену оплачувану відпустку;
участь у громадському самоврядуванні ліцею;
участь у роботі колегіальних органів управління ліцею;
захист під час освітнього процесу від будь-яких форм насильства та експлуатації, у тому числі булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою, від пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю.
3.13. Педагогічні працівники зобов’язані:
постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні та педагогічну майстерність;
виконувати освітню програму для досягнення здобувачами освіти передбачених нею результатів навчання;
сприяти розвитку здібностей здобувачів освіти, формуванню навичок здорового способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров’я;
дотримуватися академічної доброчесності та забезпечувати її дотримання здобувачами освіти в освітньому процесі та науковій діяльності;
дотримуватися педагогічної етики;
поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників освітнього процесу;
настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;
формувати у здобувачів освіти усвідомлення необхідності додержуватися Конституції України та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;
виховувати у здобувачів освіти повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України та навколишнього природного середовища;
формувати у здобувачів освіти прагнення до взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;
захищати здобувачів освіти під час освітнього процесу від будь-яких форм фізичного та психологічного насильства, приниження честі та гідності, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти, запобігати вживанню ними та іншими особами на території закладів освіти алкогольних напоїв, наркотичних засобів, іншим шкідливим звичкам;
додержуватися установчих документів та правил внутрішнього розпорядку Ліцею;
дотримуватися принципів дитиноцентризму та педагогіки партнерства у відносинах з учнями та їхніми батьками;
виконувати обов’язки, визначені Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», іншими актами законодавства, цим статутом, трудовим договором, посадовими обов’язками;
забезпечувати єдність навчання, виховання та розвитку учнів, а також дотримуватися у своїй педагогічній діяльності інших принципів освітньої діяльності, визначених статтею 6 Закону України «Про освіту»;
використовувати державну мову в освітньому процесі відповідно до вимог цього Закону України «Про повну загальну середню освіту»;
володіти навичками з надання домедичної допомоги дітям;
постійно підвищувати свою педагогічну майстерність;
повідомляти керівництво ліцею про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком якого вони були особисто або інформацію про які отримали від інших осіб, вживати невідкладних заходів для припинення булінгу (цькування).
3.14. Педагогічні працівники мають також інші права та обов’язки, передбачені законодавством, колективним договором, трудовим договором, посадовою інструкцією.
3.15. Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків не допускається, крім випадків, передбачених законодавством.
3.16. Батьки мають рівні права та обов’язки щодо освіти і розвитку дитини.
3.17. Батьки учнів ліцею мають право:
захищати відповідно до законодавства права та законні інтереси здобувачів освіти;
звертатися до ліцею, органів управління освітою з питань освіти;
обирати заклад освіти, освітню програму, вид і форму здобуття дітьми відповідної освіти;
брати участь у громадському самоврядуванні ліцею, зокрема обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу освіти;
завчасно отримувати інформацію про всі заплановані в ліцеї та позапланові педагогічні, психологічні, медичні, соціологічні заходи, дослідження, обстеження, педагогічні експерименти та надавати згоду на участь у них дитини;
брати участь у розробленні індивідуальної програми розвитку дитини та/або індивідуального навчального плану;
отримувати інформацію про діяльність ліцею, у тому числі щодо надання соціальних та психолого-педагогічних послуг особам, які постраждали від булінгу (цькування), стали його свідками або вчинили булінг (цькування), про результати навчання своїх дітей (дітей, законними представниками яких вони є) і результати оцінювання якості освіти у закладі освіти та його освітньої діяльності;
подавати керівництву або засновнику ліцею заяву про випадки булінгу (цькування) стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесу;
вимагати повного та неупередженого розслідування випадків булінгу (цькування) стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процессу.
Батьки учнів мають право бути присутніми на навчальних заняттях своїх дітей за попереднім погодженням з керівником ліцею.
3.18. Батьки учнів ліцею зобов’язані:
виховувати у дітей повагу до гідності, прав, свобод і законних інтересів людини, законів та етичних норм, відповідальне ставлення до власного здоров’я, здоров’я оточуючих і довкілля;
сприяти виконанню дитиною освітньої програми та досягненню дитиною передбачених нею результатів навчання;
поважати гідність, права, свободи і законні інтереси дитини та інших учасників освітнього процесу;
дбати про фізичне і психічне здоров’я дитини, сприяти розвитку її здібностей, формувати навички здорового способу життя;
формувати у дитини культуру діалогу, культуру життя у взаєморозумінні, мирі та злагоді між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами, представниками різних політичних і релігійних поглядів та культурних традицій, різного соціального походження, сімейного та майнового стану;
настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;
формувати у дітей усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;
виховувати у дитини повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України;
дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, а також умов договору про надання освітніх послуг (за наявності);
сприяти керівництву закладу освіти у проведенні розслідування щодо випадків булінгу (цькування);
виконувати рішення та рекомендації комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) в закладі освіти.
3.19. Права та обов’язки інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, визначаються законодавством, відповідними договорами.

4. Управління ліцеєм

4.1. Управління ліцеєм здійснюють:
Засновник;
Управління освіти і науки Бориспільської міської ради як уповноважений Засновником орган управління;
директор ліцею;
педагогічна рада;
вищий колегіальний орган громадського самоврядування ліцею.
Органи громадського самоврядування та піклувальна рада мають право брати участь в управлінні ліцеєм у порядку та межах, визначених Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» та цим статутом.
4.2.Засновник ліцею:
визначає та закріплює територію обслуговування закладу освіти;
затверджує статут (його нову редакцію), укладає засновницький договір у випадках, визначених законом;
затверджує положення про конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти та кількісний склад конкурсної комісії;
фінансує виконання стратегії розвитку ліцею, у тому числі здійснення інноваційної діяльності закладом освіти;
утворює та ліквідує структурні підрозділи у заснованих ним закладах загальної середньої освіти;
здійснює контроль за використанням закладом загальної середньої освіти публічних коштів;
здійснює контроль за недопущенням привілеїв чи обмежень (дискримінації) за ознаками віку, статі, раси, кольору шкіри, стану здоров’я, інвалідності, особливих освітніх потреб, громадянства, національності, політичних, релігійних чи інших переконань, місця проживання, мови спілкування, походження, сімейного, соціального та майнового стану, складних життєвих обставин, наявності судимості та іншими ознаками;
затверджує кошторис ліцею, у тому числі обсяг коштів, що передбачається на підвищення кваліфікації педагогічних працівників, та контролює його виконання;
реалізує інші права, передбачені Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» та іншими актами законодавства.
4.3. Засновник ліцею зобов’язаний забезпечити:
утримання та розвиток заснованого ним закладу освіти, його матеріально-технічної бази на рівні, достатньому для виконання вимог державних стандартів, ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти, вимог трудового законодавства, оплати праці педагогічних та інших працівників, охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки тощо;
дотримання принципів універсального дизайну та/або розумного пристосування під час проектування, будівництва та реконструкції будівель, споруд, приміщень ліцею;
можливість учнів продовжити навчання на відповідному рівні освіти у разі реорганізації чи ліквідації ліцею;
оприлюднення всієї публічної інформації відповідно до вимог законів України «Про освіту», «Про доступ до публічної інформації» та «Про відкритість використання публічних коштів».
4.4. Уповноважений орган управління – Управління освіти і науки Бориспільської міської ради:
є головним розпорядником коштів в галузі освіти;
здійснює бухгалтерський облік ліцею;
приймає рішення про проведення конкурсу на посаду керівника ліцею;
затверджує персональний склад конкурсної комісії з проведення конкурсу на посаду керівника ліцею, призначає на посаду керівника ліцею за результатами кокурсного відбору, укладає з ним трудову угоду (контракт), звільняє з посади керівника ліцею, заохочує та притягує до дисциплінарної відповідальності керівника закладу, а також вирішує інші питання, пов’язані з трудовими відносинами, відповідно до вимог законодавства;
затверджує за поданням ліцею стратегію розвитку закладу;
здійснює контроль за використанням ліцеєм публічних коштів;
здійснює контроль за недопущенням привілеїв чи обмежень (дискримінації) за ознаками віку, статі, раси, кольору шкіри, стану здоров’я, інвалідності, особливих освітніх потреб, громадянства, національності, політичних, релігійних чи інших переконань, місця проживання, мови спілкування, походження, сімейного, соціального та майнового стану, складних життєвих обставин, наявності судимості та іншими ознаками;
здійснює контроль за дотриманням ліцеєм статутних цілей;
проводить атестацію педагогічних працівників у порядку, встановленому законодавством;
здійснює інші власні та делеговані Засновним повноваженя відповідно до законодавства, Положення про управління освіти і науки Бориспільської міської ради, цього статуту.
4.5. Засновник та уповноважений ними орган не можуть делегувати керівникам, педагогічним чи піклувальним радам, органам громадського самоврядування ліцею власні повноваження, визначені Законами України «Про освіту» «Про повну загальну середню освіту».
4.6. Безпосереднє керівництво ліцеєм здійснює його керівник – директор.
4.6.1. Керівником ліцею може бути особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче магістра, стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років, організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків, пройшла конкурсний відбір та визнана переможцем конкурсу відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту».
Повноваження керівника ліцею визначаються законодавством та установчими документами закладу освіти.
4.6.2. Не може обіймати посаду керівника ліцею особа, яка:
1) є недієздатною або цивільна дієздатність якої обмежена;
2) має судимість за вчинення злочину;
3) позбавлена права обіймати відповідну посаду;
4) за рішенням суду визнана винною у вчиненні корупційного правопорушення;
5) за рішенням суду визнана винною у вчиненні правопорушення, пов’язаного з корупцією;
6) підпадає під заборону, встановлену Законом України «Про очищення влади».
4.6.3. Керівник ліцею має право:
діяти від імені ліцею без довіреності та представляти заклад у відносинах з іншими юридичними та фізичними особами, судах різних інстанцій, органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;
підписувати документи з питань освітньої, фінансово-господарської та іншої діяльності закладу;
приймати рішення щодо діяльності ліцею в межах повноважень, визначених законодавством та строковим трудовим договором, у тому числі розпоряджатися в установленому порядку майном закладу та його коштами;
призначати на посаду, переводити на іншу посаду та звільняти з посади працівників ліцею, визначати їхні посадові обов’язки, заохочувати та притягати до дисциплінарної відповідальності, а також вирішувати інші питання, пов’язані з трудовими відносинами, відповідно до вимог законодавства;
визначати режим роботи ліцею;
ініціювати перед засновником або уповноваженим ним органом питання щодо створення або ліквідації структурних підрозділів;
видавати відповідно до своєї компетенції накази і контролювати їх виконання;
укладати угоди (договори, контракти) з фізичними та/або юридичними особами відповідно до своєї компетенції;
звертатися до центрального органу виконавчої влади із забезпечення якості освіти із заявою щодо проведення позапланового інституційного аудиту, зовнішнього моніторингу якості освіти та/або громадської акредитації закладу;
приймати рішення з інших питань діяльності закладу освіти.
4.6.4. Керівник ліцею зобов’язаний:
виконувати Закони України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» та інші акти законодавства, а також забезпечувати та контролювати їх виконання працівниками ліцею, зокрема в частині організації освітнього процесу державною мовою;
планувати та організовувати діяльність ліцею;
розробляти проект кошторису та подавати його засновнику або уповноваженому ним органу на затвердження;
надавати щороку Управлінню пропозиції щодо обсягу коштів, необхідних для підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
організовувати фінансово-господарську діяльність ліцею в межах затвердженого кошторису;
забезпечувати розроблення та виконання стратегії розвитку ліцею;
затверджувати правила внутрішнього розпорядку ліцею;
затверджувати посадові інструкції працівників ліцею;
організовувати освітній процес та видачу документів про освіту;
затверджувати освітню (освітні) програму (програми) ліцею;
створювати умови для реалізації прав та обов’язків усіх учасників освітнього процесу, в тому числі реалізації академічних свобод педагогічних працівників, індивідуальної освітньої траєкторії та/або індивідуальної програми розвитку учнів, формування у разі потреби індивідуального навчального плану;
затверджувати положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в ліцеї, забезпечити її створення та функціонування;
забезпечувати розроблення, затвердження, виконання та моніторинг виконання індивідуальної програми розвитку учня;
контролювати виконання педагогічними працівниками та учнями (учнем) освітньої програми, індивідуальної програми розвитку, індивідуального навчального плану;
забезпечувати здійснення контролю за досягненням учнями результатів навчання, визначених державними стандартами повної загальної середньої освіти, індивідуальною програмою розвитку, індивідуальним навчальним планом;
створювати необхідні умови для здобуття освіти особами з особливими освітніми потребами;
сприяти проходженню атестації та сертифікації педагогічними працівниками;
створювати умови для здійснення дієвого та відкритого громадського нагляду (контролю) за діяльністю ліцею;
сприяти та створювати умови для діяльності органів громадського самоврядування в ліцеї;
формувати засади, створювати умови, сприяти формуванню культури здорового способу життя учнів та працівників ліцею;
створювати в ліцеї безпечне освітнє середовище, забезпечувати дотримання вимог щодо охорони дитинства, охорони праці, вимог техніки безпеки;
організовувати харчування та сприяти медичному обслуговуванню учнів відповідно до законодавства;
забезпечувати відкритість і прозорість діяльності ліцею, зокрема шляхом оприлюднення публічної інформації відповідно до вимог законів України «Про освіту», «Про доступ до публічної інформації»«Про відкритість використання публічних коштів» та інших законів України;
здійснювати зарахування, переведення, відрахування учнів, а також їх заохочення (відзначення) та притягнення до відповідальності відповідно до вимог законодавства;
організовувати документообіг, бухгалтерський облік та звітність відповідно до законодавства;
звітувати щороку на загальних зборах (конференції) колективу про свою роботу та виконання стратегії розвитку ліцею;
виконувати інші обов’язки, покладені на нього законодавством, засновником, цим статутом, колективним договором, строковим трудовим договором.
Директор ліцею зобов’язаний протягом першого року після призначення на посаду пройти курс підвищення кваліфікації з управлінської діяльності обсягом не менше 90 навчальних годин.
4.7.Директор ліцею обирається на посаду за результатами конкурсу, що проводиться відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту» та положення про конкурс, затвердженого Засновником.
4.8. Трудовий договір (контракт) укладається на шість років на підставі рішення конкурсної комісії. Після закінчення строку, на який укладено строковий трудовий договір, трудові відносини припиняються та не можуть бути продовжені на невизначений строк.
4.9. З особою, яка призначається на посаду керівника ліцею вперше, укладається трудовий договір строком на два роки. Після закінчення строку дії такого строкового трудового договору та за умови належного його виконання сторони мають право продовжити строк дії відповідного строкового трудового договору ще на чотири роки без проведення конкурсу.
4.10. Особа не може бути директором ліцею більше ніж два строки підряд. До першого шестирічного строку включається дворічний строк перебування на посаді керівника ліцею, призначеного вперше.
4.11. Керівник ліцею звільняється з посади у зв’язку із закінченням строку трудового договору або достроково відповідно до вимог законодавства та умов укладеного трудового договору.
4.12. Припинення трудового договору з керівником ліцею у зв’язку із закінченням строку його дії або його дострокове розірвання здійснюється начальником управління освіти і науки Бориспільської міської ради з підстав та у порядку, визначених законодавством про працю.
4.13. Підставами для дострокового звільнення керівника ліцею, які повинні бути передбачені у трудовому договорі, є:
порушення вимог Закону України «Про повну загальну середню освіту» щодо мови освітнього процесу;
порушення вимог статей 30 і 31 Закону України «Про освіту»;
порушення прав учнів чи працівників, встановлене рішенням суду, яке набрало законної сили;
систематичне неналежне виконання інших обов’язків директора, визначених Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», іншими нормативними документами, трудовим договором;
неусунення у визначений строк порушень вимог законодавства, виявлених під час інституційного аудиту чи позапланового заходу державного нагляду (контролю).
4.14.Педагогічна рада є основним постійно діючим колегіальним органом управління ліцеєм.
Повноваження педагогічної ради визначаються Законом України «Про повну загальну середню освіту» та цим статутом.
4.15. Педагогічна рада утворюється за наявності не менше трьох педагогічних працівників. Усі педагогічні працівники зобов’язані брати участь у засіданнях педагогічної ради. Головою педагогічної ради є директора ліцею.
Педагогічна рада:
схвалює стратегію розвитку ліцею та річний план роботи;
схвалює освітню (освітні) програму (програми), зміни до неї (них) та оцінює результати її (їх) виконання;
схвалює правила внутрішнього розпорядку, положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти;
приймає рішення щодо вдосконалення і методичного забезпечення освітнього процесу;
приймає рішення щодо переведення учнів на наступний рік навчання, їх відрахування, притягнення до відповідальності за невиконання обов’язків, а також щодо відзначення, морального та матеріального заохочення учнів та інших учасників освітнього процесу;
розглядає питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, професійної майстерності, визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, формує та затверджує річний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
приймає рішення щодо визнання результатів підвищення кваліфікації педагогічного працівника, отриманих ним поза закладами освіти, що мають ліцензію на підвищення кваліфікації або провадять освітню діяльність за акредитованою освітньою програмою;
приймає рішення щодо впровадження в освітній процес педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;
може ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту, громадської акредитації, зовнішнього моніторингу якості освіти та/або освітньої діяльності закладу загальної середньої освіти;
розглядає інші питання, віднесені законом та/або статутом закладу освіти до її повноважень.
Засідання педагогічної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її складу. Рішення з усіх питань приймаються більшістю голосів від її складу. У разі рівного розподілу голосів голос голови педагогічної ради є визначальним. Рішення педагогічної ради оформлюються протоколом засідання, який підписується головою та секретарем педагогічної ради.
Рішення педагогічної ради, прийняті в межах її повноважень, вводяться в дію наказами директора ліцею та є обов’язковими до виконання всіма учасниками освітнього процесу в ліцеї.
4.16. Піклувальну раду може бути утворено за рішенням Засновника або Управлінням для одного чи кількох закладів загальної середньої освіти на визначений засновником або уповноваженим органом строк.
Піклувальна рада сприяє виконанню перспективних завдань розвитку закладу (закладів), залученню фінансових ресурсів для забезпечення його (їх) діяльності з основних напрямів розвитку і здійсненню контролю за їх використанням, ефективній взаємодії закладу (закладів) з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, громадськістю, громадськими об’єднаннями, юридичними та фізичними особами.
Піклувальна рада:
аналізує та оцінює діяльність закладу загальної середньої освіти і його керівника;
розробляє пропозиції до стратегії та перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти та аналізує стан їх виконання;
сприяє залученню додаткових джерел фінансування, що не заборонені законом;
проводить моніторинг виконання кошторису закладу освіти і вносить відповідні рекомендації та пропозиції, що є обов’язковими для розгляду керівником закладу загальної середньої освіти;
має право звернутися до центрального органу виконавчої влади із забезпечення якості освіти щодо проведення позапланового інституційного аудиту закладу освіти;
може вносити засновнику закладу освіти подання про заохочення керівника закладу освіти або притягнення його до дисциплінарної відповідальності з підстав, визначених законом;
здійснює інші повноваження, визначені установчими документами закладу освіти.
Склад піклувальної ради формується засновником або уповноваженим ним органом з урахуванням пропозицій органів управління закладу освіти (закладів освіти), органів громадського самоврядування закладу освіти, депутатів відповідної місцевої ради.
До складу піклувальної ради не можуть входити учні та працівники закладу (закладів) освіти, для якого (яких) вона утворюється.
Піклувальна рада є колегіальним органом. Засідання піклувальної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її затвердженого складу. Рішення з усіх питань приймаються більшістю голосів від її затвердженого складу. У разі рівного розподілу голосів голос голови піклувальної ради є визначальним. Рішення піклувальної ради оформлюються протоколом її засідання, який підписують головуючий на засіданні та секретар.
Члени піклувальної ради мають право брати участь у роботі колегіальних органів управління ліцеєм з правом дорадчого голосу.
Піклувальна рада діє на підставі положення, затвердженого засновником закладу (закладів) загальної середньої освіти.

5. Органи самоврядування ліцею

5.1. Громадське самоврядування в ліцеїі здійснюється на принципах:
пріоритету прав і свобод людини і громадянина;
верховенства права;
взаємної поваги та партнерства;
репрезентативності органів громадського самоврядування, громадських об’єднань та інших інститутів громадянського суспільства і правоможності їх представників;
обов’язковості розгляду пропозицій сторін;
пріоритету узгоджувальних процедур;
прозорості, відкритості та гласності;
обов’язковості дотримання досягнутих домовленостей;
взаємної відповідальності сторін.
5.2. В ліцеї можуть діяти:
органи самоврядування працівників ліцею;
органи учнівського самоврядування;
органи батьківського самоврядування.
Інші органи громадського самоврядування учасників освітнього процесу можуть утворюватися і діяти відповідно до установчих документів закладу освіти.
5.3. Повноваження, відповідальність, засади формування та діяльності органів громадського самоврядування визначаються Законом України «Про повну загальну середню освіту» та статутом.
У діяльність будь-якого органу громадського самоврядування ліцею не мають права втручатися представники іншого органу громадського самоврядування цього закладу освіти.
5.4. Вищим органом громадського самоврядування працівників ліцею є загальні збори трудового колективу.
Порядок та періодичність скликання (не менш як один раз на рік), порядок прийняття рішень, чисельність, склад загальних зборів трудового колективу, інші питання діяльності, що не врегульовані законодавством, визначаються статутом і колективним договором (за наявності) ліцею.
Загальні збори трудового колективу:
розглядають та схвалюють проект колективного договору;
затверджують правила внутрішнього трудового розпорядку;
визначають порядок обрання, чисельність, склад і строк повноважень комісії з трудових спорів;
обирають комісію з трудових спорів.
Загальні збори трудового колективу можуть утворювати комісію з питань охорони праці та здійснювати інші повноваження, визначені законодавством.
Рішення загальних зборів трудового колективу підписуються головуючим на засіданні та секретарем.
Рішення загальних зборів трудового колективу, прийняті у межах їх повноважень, є обов’язковими до виконання всіма працівниками закладу освіти.
5.5. У ліцеї може діяти учнівське самоврядування з метою формування та розвитку громадянських, управлінських і соціальних компетентностей учнів, пов’язаних з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту, здорового способу життя тощо.
Учнівське самоврядування здійснюється учнями безпосередньо і через органи учнівського самоврядування.
Учні мають рівні права на участь в учнівському самоврядуванні, зокрема на участь у роботі дорадчих (консультативних із певних питань), робочих (робочих групах тощо) та інших органів учнівського самоврядування, а також вільно обирати та бути обраними до виборних органів учнівського самоврядування.
Учнівське самоврядування може діяти на рівні класу, пансіону (за наявності) та іншого структурного підрозділу закладу освіти.
Органи учнівського самоврядування утворюються за ініціативою учнів та можуть бути одноособовими, колегіальними, а також можуть мати різноманітні форми і назви.
Директор ліцею сприяє та створює умови для діяльності органів учнівського самоврядування.
Інші учасники освітнього процесу не повинні перешкоджати і втручатися в діяльність органів учнівського самоврядування.
З питань захисту честі, гідності та/або прав учнів ліцею керівник учнівського самоврядування має право на невідкладний прийом директором ліцею. Директор ліцею зобов’язаний розглянути усну чи письмову вимогу керівника учнівського самоврядування про усунення порушень щодо честі, гідності чи прав учня закладу освіти та вжити заходів відповідно до правил внутрішнього розпорядку та/або законодавства.
Органи учнівського самоврядування мають право, але не зобов’язані, вести протоколи чи будь-які інші документи щодо своєї діяльності.
Органи учнівського самоврядування мають право:
брати участь в обговоренні питань удосконалення освітнього процесу, науково-дослідної роботи, організації дозвілля, оздоровлення, побуту та харчування;
проводити за погодженням з директором ліцею організаційні, просвітницькі, наукові, спортивні, оздоровчі та інші заходи та/або ініціювати їх проведення перед керівництвом ліцею;
брати участь у заходах (процесах) із забезпечення якості освіти відповідно до процедур внутрішньої системи забезпечення якості освіти;
захищати права та інтереси учнів, які здобувають освіту в ліцеї;
вносити пропозиції та/або брати участь у розробленні та/або обговоренні плану роботи закладу освіти, змісту освітніх і навчальних програм;
через своїх представників брати участь у засіданнях педагогічної ради з усіх питань, що стосуються організації та реалізації освітнього процесу.
Діяльність органів учнівського самоврядування не повинна призводити до порушення законодавства, установчих документів закладу освіти, правил внутрішнього розпорядку, прав та законних інтересів інших учасників освітнього процесу.
Засади учнівського самоврядування визначаються цим Законом та положенням про учнівське самоврядування закладу освіти (за наявності), що затверджується загальними зборами уповноважених представників класів ліцею.
У своїй діяльності органи учнівського самоврядування керуються законодавством, правилами внутрішнього розпорядку та положенням про учнівське самоврядування ліцею (за наявності).
Рішення органу учнівського самоврядування виконується учнями на добровільних засадах.
5.6. У ліцеї може діяти батьківське самоврядування. Батьківське самоврядування здійснюється батьками учнів як безпосередньо, так і через органи батьківського самоврядування, з метою захисту прав та інтересів учнів, організації їх дозвілля та оздоровлення, громадського нагляду (контролю) в межах повноважень, визначених Законом України «Про повну загальну середню освіту» та статутом ліцею.
Батьки мають право утворювати різні органи батьківського самоврядування (в межах класу, ліцею, за інтересами тощо).
Батьки можуть розглядати будь-які питання і приймати рішення, крім тих, що належать до компетенції інших органів управління чи органів громадського самоврядування закладу освіти.
Рішення органу батьківського самоврядування виконується батьками виключно на добровільних засадах.
Рішення органу батьківського самоврядування з питань організації освітнього процесу та/або діяльності ліцею можуть бути реалізовані виключно за рішенням керівника закладу освіти, якщо таке рішення не суперечить законодавству.
Рішення, заходи та форми батьківського самоврядування не повинні призводити до надання іншим учасникам освітнього процесу привілеїв чи обмежень за будь-якою ознакою, порушувати їхні права та/або законні інтереси, а також не можуть бути підставою для прийняття управлінських рішень, що не відповідають законодавству.
Органи батьківського самоврядування мають право, але не зобов’язані оформляти свої рішення відповідними протоколами.
Працівники ліцею не мають права втручатися в діяльність батьківського самоврядування, а також збирати чи зберігати протоколи засідань органів батьківського самоврядування.

6. Матеріально-технічна база

6.1. Правові засади володіння, користування і розпорядження майном ліцею визначаються Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» та іншими актами законодавства.
6.2. До майна ліцею належать:
нерухоме та рухоме майно, включаючи будівлі, споруди, земельні ділянки, комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло тощо;
майнові права, включаючи майнові права інтелектуальної власності на об’єкти права інтелектуальної власності, зокрема інформаційні системи, об’єкти авторського права та/або суміжних прав;
інші активи, передбачені законодавством.
Майно ліцею належить йому на праві оперативного управління.
6.3. Порядок, умови та форми набуття ліцеєм прав на землю визначаються Земельним кодексом України.
Основні фонди, оборотні кошти та інше майно ліцею не підлягають вилученню, крім випадків, встановлених законом.
Об’єкти та майно ліцею не підлягають приватизації або в будь-який інший спосіб передані у приватну власність чи використанню не за освітнім призначенням, крім надання в оренду з метою надання послуг, які не можуть бути забезпечені безпосередньо закладами освіти, пов’язаних із забезпеченням освітнього процесу або обслуговуванням учасників освітнього процесу, з урахуванням визначення органом управління можливості користування нерухомим майном відповідно до законодавства.
6.4. Ліцей має рівні умови користування нерухомим майном державної або комунальної власності, що передається в оренду.
Усі кошти, отримані від оренди нерухомого майна ліцею, використовуються виключно на потреби цього закладу освіти.
6.5. Майно ліцею, яке не використовується в освітньому процесі, може бути вкладом у спільну діяльність або використане відповідно до статті 81 Закону України «Про освіту».

7. Фінансово-господарська діяльність

7.1. Ліцей провадить свою фінансово-господарську діяльність відповідно до Бюджетного кодексу УкраїниЗаконів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» та інших нормативно-правових актів.
Фінансова автономія ліцею в частині використання бюджетних коштів передбачає самостійне здійснення витрат у межах затверджених кошторисами обсягів, зокрема на:
формування структури ліцею та його штатного розпису;
оплату праці працівників, встановлення доплат, надбавок, винагороди, виплату матеріальної допомоги та допомоги на оздоровлення, преміювання, інших видів стимулювання та відзначення працівників;
оплату поточних ремонтних робіт приміщень і споруд ліцею;
оплату підвищення кваліфікації педагогічних та інших працівників;
укладення відповідно до законодавства цивільно-правових угод (господарських договорів) для забезпечення діяльності ліцею.
7.2. Фінансування ліцею здійснюється з державного та місцевих бюджетів відповідно до Бюджетного кодексу України.
Іншими джерелами фінансування ліцею можуть бути:
доходи від надання платних освітніх та інших послуг;
благодійна допомога відповідно до законодавства про благодійну діяльність та благодійні організації;
гранти;
інші джерела фінансування, не заборонені законодавством.
Отримані із зазначених джерел кошти використовуються ліцеєм відповідно до затвердженого кошторису.
Одержання ліцеєм власних надходжень не є підставою для зменшення обсягу його бюджетного фінансування.
7.3. Отримані ліцеєм кошти повинні бути використані відповідно до його установчих документів, зокрема для організації та забезпечення його діяльності, та не можуть бути вилучені в дохід державного або місцевих бюджетів, крім випадків, передбачених законом.
7.4. Фінансово-господарська діяльність ліцею здійснюється на основі кошторису, що затверджується Засновником з урахуванням пропозицій закладу освіти.

7.5 Бухгалтерський облік ліцею здійснюється управлінням освіти і науки Бориспільської міської ради централізовано.

7.6. Ліцей може надавати платні освітні та інші послуги, перелік яких затверджує Кабінет Міністрів України. Директор ліцею визначає перелік платних освітніх та інших послуг, що надаються закладом освіти, із зазначенням часу, місця, способу та порядку надання кожної з послуг, їх вартості та особи, відповідальної за їх надання.
7.7. Ліцей не може надавати (повністю чи частково) платні освітні послуги для досягнення їх учнями результатів навчання (компетентностей), визначених державними стандартами.
7.8. У ліцеї під час освітнього процесу, що забезпечує досягнення результатів навчання, передбачених освітньою програмою закладу освіти, не можуть проводитися платні заходи чи надаватися платні послуги.
7.9. Учні та їхні батьки можуть отримувати в ліцеї платні освітні та інші послуги виключно на добровільних засадах.
7.10. Штатний розпис ліцею розробляються на основі типових штатних нормативів закладів загальної середньої освіти, затверджених центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки, та затверджуються керівником ліцею за погодженням із управлінням освіти і науки Бориспільської міської ради.
8. Міжнародне співробітництво

8.1. Ліцей, Засновник, Управління здійснюють міжнародне співробітництво у сфері загальної середньої освіти відповідно до Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» мають право укладати угоди про співробітництво, встановлювати прямі зв’язки з органами управління освітою та закладами освіти інших держав, міжнародними організаціями, фондами у встановленому законодавством порядку.
8.2. Держава сприяє міжнародному співробітництву в системі загальної середньої освіти.
8.3. З метою незалежного оцінювання якості освіти держава забезпечує участь учнів закладів загальної середньої освіти в міжнародних порівняльних дослідженнях якості освіти (зокрема, TIMSS, PISA, PIRLS тощо).
8.4. Міжнародна академічна мобільність учнів та педагогічних працівників реалізується шляхом їх участі у програмах двостороннього та багатостороннього міжнародного обміну учнів та/або педагогічних працівників.
8.5. За учнями зберігаються їхній статус та місце навчання у закладі освіти, за умови продовження здобуття ними повної загальної середньої освіти в Україні за однією з визначених законом форм здобуття освіти (крім очної), у тому числі з оформленням індивідуального навчального плану. Такі особи зобов’язані пройти відповідно до законодавства державну підсумкову атестацію (оцінювання результатів навчання) для переведення на наступний рік навчання та/або отримання відповідного документа про освіту.
8.6. За педагогічними працівниками ліцею, які беруть участь у програмах міжнародного обміну, зберігається місце роботи у ліцеї без збереження заробітної плати. На час тимчасової відсутності педагогічного працівника на відповідну посаду може бути призначена інша особа за строковим трудовим договором відповідно до законодавства.

9. Контроль за діяльністю ліцею

9.1. Державний нагляд (контроль) у сфері освіти здійснюється з метою реалізації єдиної державної політики в цій сфері та спрямований на забезпечення інтересів суспільства щодо належної якості освіти та освітньої діяльності.
9.2. Державний нагляд (контроль) здійснюється центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти та його територіальними органами.
9.3. Центральний орган виконавчої влади із забезпечення якості освіти та його територіальні органи діють на підставі, в межах повноважень та у спосіб, визначені цим Законом України «Про освіту» та іншими законами України.
9.4. Центральний орган виконавчої влади із забезпечення якості освіти та його територіальні органи проводять інституційний аудит, позапланові перевірки відповідно до Закону України «Про освіту» та згідно з порядками, затвердженими центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.
9.5. Підставою для проведення позапланової перевірки ліцею є:
звернення фізичної особи (фізичних осіб) про порушення, що спричинило чи може спричинити шкоду її (їхнім) правам, законним інтересам, до якого додаються документи чи їх копії, що підтверджують такі порушення (за наявності);
необхідність перевірки виконання розпорядження про усунення порушень вимог законодавства, виданого за результатами проведення центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти або його територіальним органом попереднього заходу державного нагляду (контролю);
звернення освітнього омбудсмена.

10. Ліквідація, реорганізація, перепрофілювання (зміна типу) ліцею

10.1. Рішення про ліквідацію, реорганізацію чи перепрофілювання (зміни типу) ліцею приймається Засновником та здійснюється у порядку, передбаченому діючим законодавством України.
10.2. Ліцей вважається таким, що припинив свою діяльність, – з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців запису про державну реєстрацію його припинення.
10.3. У випадку реорганізації права та зобов’язання ліцею переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства України.
10.4. У випадку ліквідації або реорганізації ліцею його активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду діяльності або зараховуються до доходу бюджету у разі припинення статусу юридичної особи.
10.5. При реорганізації чи ліквідації ліцею учні, які там навчалися, повині бути забезпечена можливість продовження навчання та виховання відповідно до чинного законодавства.
10.6. При реорганізації чи ліквідації ліцею працівникам, які звільняються або переводяться, гарантується дотримання їхніх прав та інтересів відповідно до законодавства про працю України.

11. Прикінцеві положення

11.1. З питань, не врегульованих статутом, ліцей керується чинним законодавством України.
11.2. Якщо одне з положень статуту буде визнано недійсним, це не торкається решти його положень.
11.3. Якщо одне із положень статуту, у зв’язку із внесенням змін до законодавства, стає таким, що йому суперечить, Засновник застосовує норми, передбачені новим законодавством, та зобов’язується внести відповідні зміни
11.4. Внесення змін і доповнень до статуту здійснюється за рішенням Засновника та реєструються у встановленому порядку.
____________________________________________